1. Niniejszy regulamin w szczególności określa:
  1. organizatora Rajdu,
  2. strukturę organizacyjną Rajdu,
  3. zasady kwalifikacji zespołów do udziału w Rajdzie,
  4. zasady bezpieczeństwa podczas Rajdu,
  5. zasady uczestnictwa, oraz
  6. zasady klasyfikacji, a także
  7. tryb rozpatrywania odwołań od decyzji.
 2. Regulamin ten definiuje także podstawowe pojęcia związane z organizacją i przeprowadzeniem rajdu.
 3. Definicje.
  1. Wprowadza się następujące definicje pojęć.
   1. “Rajd” – Navigatoria Adventure Race odbywający się w terminie 2-4 czerwca 2018 r.
   2. “Strona internetowa rajdu” – witryna dostępna pod adresem: www.nar.navigatoria.pl
   3. “Komunikat techniczny” – odrębny od regulaminu Rajdu komunikat zawierający szczegóły techniczne imprezy ważne dla zawodników, w szczególności: schemat trasy, harmonogram imprezy, listę wymaganego sprzętu. Komunikaty techniczne każdorazowo będą publikowane na stronie internetowej Rajdu.
   4. “Komunikat startowy” – zawierający zebrane, najważniejsze informacje o przebiegu Rajdu, opublikowany w dniu rozpoczęcia zawodów w bazie i na stronie internetowej Rajdu.
   5. “Lista zgłoszonych zespołów” – zestawienie zespołów, które zgłosiły chęć startu w Rajdzie.
   6. “Lista startowa” – zestawienie zespołów zakwalifikowanych do udziału w Rajdzie. Zestawienia te zawierać będą nazwę zespołu oraz imiona i nazwiska zawodników.
   7. “Czas pokonania trasy” – różnica pomiędzy czasem startu a czasem mety wyrażona w godzinach, minutach i sekundach.
   8. “Ostateczny czas pokonania trasy” – suma czasu pokonania trasy oraz przyznanych kar i bonusów czasowych.
   9. “Teren zamknięty” – miejsce (obszar, droga lub jej odcinek, rzeka, jezioro etc.) z którego korzystanie podczas pokonywania trasy Rajdu jest zabronione przez organizatora Rajdu. Informacja o terenach zamkniętych uwidoczniona jest w treści mapy trasy Rajdu oraz zostanie opublikowana w komunikacie startowym.
   10. “Wycofanie się z trasy” – podjęcie decyzji o definitywnym zaprzestaniu dalszego pokonywania trasy Rajdu.
   11. “Mapa główna” – dostarczona przez organizatora mapa, na której zaznaczono przebieg trasy, lokalizację startu i mety, punktów kontrolnych, stref zmian. Na mapie znajdują się też opisy punktów kontrolnych i etapów trasy z podaniem dystansu w kilometrach w sposób narastający od startu.
   12. “Mapa etapu” – mapa szczegółowa, dopasowana do specyfiki danego etapu lub zadania specjalnego.
   13. “Wyposażenie obowiązkowe” – wymieniony w Komunikacie technicznym ekwipunek, który musi posiadać zawodnik/zespół startujący w Rajdzie.
   14. “Strefa Zmian” – miejsca na trasie Rajdu, w których możliwe będzie skorzystanie z wcześniej zdeponowanego sprzętu zgodnie z zasadami określonymi w Komunikacie startowym oraz wyznaczające koniec/początek etapu.
 4. Organizator Rajdu.
  1. Organizatorem Rajdu jest Navigatoria sp. z o. o. z siedzibą w Sopocie, zwana dalej Organizatorem.
  2. Zespół organizacyjny.
   1. Kierownik Rajdu – Rafał Adametz.
   2. Sędzia Główny – Arkadiusz Witer.
   3. Obsługa techniczno-informatyczna – Marcin Szulc.
 5. Zasady kwalifikacji do udziału w Rajdzie i rezygnacje.
  1. Na Rajd zakwalifikowane zostaną zespoły spełniające łącznie następujące warunki:
   1. zgłoszą się w terminie zgodnym z zapisem na stronie internetowej Rajdu,
   2. w składzie spełniającym wymogi formalne o których mowa w punkcie 6.2,
   3. zapłacą wpisowe zgodnie z informacjami zawartymi na stronie internetowej Rajdu.
  2. Lista zgłoszonych zespołów i Lista startowa będą publikowane na stronie internetowej Rajdu.
  3. Po wpłynięciu wpisowego na rachunek bankowy organizatora wskazany na Stronie internetowej Rajdu, zespół zostanie wpisany na Listę startową, o czym zostanie powiadomiony za pośrednictwem poczty elektronicznej na podany w formularzu rejestracyjnym adres e-mail. Dodatkowo Lista startowa zostanie opublikowana na stronie internetowej Rajdu po zakończeniu zapisów.
  4. Rezygnację z uczestnictwa w Rajdzie należy zgłosić na adres: rajd@navigatoriaar.pl. Wpisowe jest zwracane po potrąceniu poniesionych kosztów organizacyjnych, które wynoszą w przypadku rezygnacji do 30 dni przed Rajdem 30% wpisowego, a przy rezygnacji pomiędzy 29 a 10 dniem przed Rajdem 60% wpisowego. W przypadku rezygnacji zgłoszonych na mniej niż 10 dni przed Rajdem wpisowe nie jest zwracane.
 6. Zasady uczestnictwa w Rajdzie.
  1. Trasy.
   1. Na Rajdzie rozgrywane będą dwie trasy o różnym dystansie i stopniu trudności: „Speed” i “Masters”. Szczegółowe informacje dotyczące tras można znaleźć na stronie internetowej Rajdu.
   2. Wszystkie punkty kontrolne (PK) na trasie Rajdu są oznaczone lampionami z perforatorami lub kredkami/pisakami bądź tym podobnymi narzędziami służącymi do potwierdzenia obecności zespołu na PK.
   3. Na wybranych PK i we wszystkich Strefach zmian (SZ) będzie przebywać obstawa sędziowska.
   4. Punkt kontrolny trasy Rajdu zalicza się poprzez umieszczenie przy użyciu perforatora/kredki lub tym podobnego, indywidualnego kodu PK w polu karty startowej, które odpowiada numerem numerowi punktu kontrolnego.
   5. Zdobycie punktu kontrolnego może być elementem zadania specjalnego (ZS).
   6. Kolejność zdobywania punktów z Mapy głównej jest obowiązkowa.
   7. Kolejność potwierdzania PK z map etapu będzie określona w Komunikacie startowym.
  2. Zespoły.
   1. W Rajdzie mogą startować zespoły składające się z dwóch osób pełnoletnich.
   2. W przypadku trasy Masters dopuszcza się start zespołów złożonych z czterech osób. W przypadku takich zespołów, wymogiem jest zróżnicowanie płci w zespole.
   3. Zespoły czyteroosobowe będą klasyfikowane odrębnie jeśli w Rajdzie wystartują minimum trzy takie zespoły.
   4. Dopuszcza się start osoby powyżej 16 roku życia za specjalną pisemną zgodą prawnego opiekuna i wyłącznie w zespole z osobą pełnoletnią, upoważnioną na piśmie do opieki. Zgodę i upoważnienie należy przedłożyć przy rejestracji w bazie.
   5. Uczestnicy składają w bazie Rajdu oświadczenie o braku przeciwwskazań do uprawiania sportów ekstremalnych i akceptacji niniejszego regulaminu.
   6. Uczestnicy startują na własne ryzyko i zapewniają sobie ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) we własnym zakresie.
   7. Każdy zespół przystępując do Rajdu musi posiadać ze sobą na danym etapie wyposażenie obowiązkowe, określone w Komunikacie technicznym.
  3. Mapy i karty startowe.
   1. Każdemu zespołowi wydawany jest komplet map głównych trasy Rajdu oraz główna karta startowa.
   2. W czasie trwania rajdu mogą zostać wręczone dodatkowe mapy i dodatkowe karty startowe.
   3. W czasie trwania Rajdu zabronione jest posługiwanie się innymi mapami niż dostarczonymi przez organizatora.
   4. Podobnie zakazane jest używanie w celach nawigacyjnych odbiorników GPS.
   5. Dopuszcza się jednak stosowanie urządzeń zapisujących parametry przebytej trasy.
  4. Limity czasowe.
   1. Na pokonanie całej trasy zespół ma określony czas.
   2. Ponadto obowiązują limity czasu poszczególnych Etapów i Stref Zmian.
   3. Informacje na temat obowiązujących limitów publikuje się w treści mapy trasy Rajdu dostarczanej zawodnikom na starcie, a wcześniej w komunikacie startowym.
   4. Do czasu pokonania trasy doliczane są kary czasowe zgodnie punktem 7.2.
   5. Doliczone kary nie mają wpływu na przekroczenie limitów czasu pokonania trasy.
  5. Numery startowe.
   1. Każdy z zespołów otrzymuje indywidualne numery startowe, które muszą być noszone w sposób widoczny przez cały czas pokonywania trasy Rajdu, przez każdego z uczestników.
   2. Każdy zawodnik zobowiązany jest również do umieszczenia numeru startowego na swoim rowerze.
  6. Poruszanie się po trasie – przepisy bezpieczeństwa.
   1. Rajd odbywa się w formule ciągłej. Uczestnicy startują ze startu wspólnego i zmierzają nieprzerwanie do mety w zespołach.
   2. Uczestnicy poruszający się w czasie Rajdu po drogach publicznych zobowiązani są do przestrzegania przepisów ruchu drogowego.
   3. W porze od zmroku do świtu zespoły obowiązkowo poruszają się korzystając z oświetlenia.
   4. W przypadku wycofania się z trasy należy powiadomić o tym najbliższą obstawę Punktu Kontrolnego lub telefonicznie Kierownika Rajdu. Numer alarmowy podany jest w treści mapy.
   5. W razie wypadku, gdzie niezbędne jest wezwanie pomocy specjalistycznej, należy także niezwłocznie powiadomić Kierownika Rajdu.
   6. Podczas pokonywania trasy wolno poruszać się po terenie, który nie został zdefiniowany przez Organizatora jako „zamknięty”.
   7. Ponadto podczas pokonywania trasy obowiązuje bezwzględny zakaz poruszania się po uprawach rolnych, leśnych oraz innych terenach oznakowanych jako niedostępne.
   8. Uczestnicy poruszają się pieszo, bądź przy użyciu środków transportu dopuszczonych przez Organizatora na danym etapie.
   9. Członkowie zespołu nie mogą się rozdzielać.
   10. Każdy zespół zobowiązany jest do udzielenia pomocy w przypadku spotkania na trasie innego zespołu, w którym nastąpił wypadek zagrażający życiu lub zdrowiu.
 7. Zasady klasyfikacji zespołów.
  1. Zasady ogólne klasyfikacji:
   1. Sklasyfikowane zostaną wszystkie zespoły, które spełnią łącznie następujące warunki:
    1. dotrą w komplecie na metę Rajdu,
    2. nie przekroczą limitu czasu pokonania trasy, ani limitów czasu otwarcia poszczególnych Etapów i Stref Zmian,
    3. potwierdzą na karcie startowej co najmniej 50% PK z każdego etapu oraz wykonają co najmniej jedno z wszystkich zadań specjalnych na trasie.
   2. Klasyfikacja oparta jest o następujące kryteria (wg kolejności):
    A. Liczbę zaliczonych punktów kontrolnych z głównej mapy zawodów.
    B. Liczbę zaliczonych punktów kontrolnych z etapów, np. BnO i RJnO.
    C. Ostateczny czas pokonania trasy.
   3. Wstępne wyniki Rajdu zostaną opublikowane w bazie Rajdu po ukończeniu Rajdu przez wszystkie zespoły.
   4. Wyniki ostateczne zostaną opublikowane po rozstrzygnięciu ewentualnych protestów.
   5. Za pierwsze trzy miejsca na każdej trasie zostaną przyznane nagrody rzeczowe ufundowane przez sponsorów oraz puchary.
  2. Kary czasowe.
   Wprowadza się następujące kary czasowe:

   1. Brak wyposażenia obowiązkowego na trasie Rajdu – 30 minut za każdy brakujący element.
   2. Brak osobistego numeru startowego u jednego z zawodników – 1 godzina.
   3. Brak numeru na rowerze oraz niepoprawne noszenie numeru startowego – 30 minut.
   4. Kary za nie wykonanie zadania specjalnego będą podane w komunikacie startowym.
   5. Za inne naruszenia regulaminu Sędzia Główny może przyznać kary czasowe.
  3. Dyskwalifikacja.
   1. Zespół może zostać zdyskwalifikowany na skutek rażącego naruszenia przepisów niniejszego regulaminu, a w szczególności w przypadku:
    1. nieudzielenia pomocy poszkodowanemu zespołowi
    2. poruszania się środkami transportu innymi niż dopuszczone przez Organizatora,
    3. niepowiadomieniu Organizatora o wycofaniu się z trasy.
   2. Decyzję o dyskwalifikacji podejmuje Sędzia Główny.
   3. Decyzja przekazywana jest zespołowi niezwłocznie, bezpośrednio przez członka zespołu organizacyjnego Rajdu lub telefonicznie na numer podany w formularzu rejestracyjnym.
   4. Uczestnicy nie mogą korzystać ze zorganizowanej pomocy osób trzecich nie będących uczestnikami Rajdu.
  4. Nieklasyfikowanie zespołu.
   1. Nieklasyfikowany zostanie zespół, który:
    1. wycofa się z trasy Rajdu, lub
    2. przekroczy limit czasu na pokonanie trasy lub limity czasu poszczególnych Etapów i Stref Zmian, lub
    3. nie odda na mecie karty startowej lub odda kartę w stanie uniemożliwiającym odczytanie potwierdzeń punktów kontrolnych.
   2. Decyzję o nieklasyfikowaniu zespołu podejmuje Sędzia Główny.
   3. Decyzja przekazywana jest zespołowi niezwłocznie, bezpośrednio przez członka zespołu organizacyjnego Rajdu, obsługę PK/SZ lub telefonicznie na numer podany w formularzu rejestracyjnym.
 8. Protesty i procedura odwoławcza.
  1. Uczestnikom Rajdu przysługuje protest odnośnie:
   1. decyzji o niesklasyfikowaniu bądź dyskwalifikacji zespołu,
   2. każdego naruszenia niniejszego regulaminu przez uczestników Rajdu,
   3. wyników wstępnych Rajdu.
  2. Protest składa się ustnie pierwszej napotkanej osobie obstawy punktu kontrolnego lub szefowi strefy zmian, a po dotarciu do mety pisemnie, zgodnie z poniższymi punktami.
  3. Protest w formie pisemnej składa się na ręce Sędziego Głównego lub Kierownika Rajdu. Protest powinien zawierać zwięzły opis zarzutów i wykazanie dowodów na ich poparcie.
  4. Wraz z wniesieniem protestu należy złożyć wadium w wysokości 100 zł. Wadium przepada na rzecz Organizatora w przypadku nieuznania protestu.
  5. Protesty rozpatrywane są na bieżąco przez zespół sędziowski, w skład którego wchodzi Sędzia Główny oraz dwóch członków zespołu organizacyjnego.
  6. Zespół podejmuje decyzję przez głosowanie.
  7. Decyzja zespołu sędziowskiego jest przedstawiana protestującym niezwłocznie po jej podjęciu.
 9. Świadczenia w ramach wpisowego.
  1. Udział w zawodach na wybranej trasie.
  2. Komplet map dla każdego uczestnika. Woreczki strunowe.
  3. Koszulka startowa (plastron), karty startowe.
  4. Kajaki, wiosła i kapoki na etapy kajakowe.
  5. Woda, owoce, ciastka w jednej ze stref zmian (dotyczy tylko Masters)
  6. Ciepły posiłek po zakończeniu zawodów.
  7. Woda, kawa i herbata w bazie, przez cały okres trwania zawodów.
  8. Transport sprzętu do i ze stref zmian.
  9. Nagrody i puchary dla najlepszych 3 zespołów.
  10. Pamiątkowy oryginalny medal.
  11. Udział w losowaniu drobnych nagród rzeczowych.
  12. Zabezpieczenie ratownika medycznego.
  13. Sprzęt alpinistyczny i inny na zadania specjalne.
 10. Postanowienia końcowe.
  1. Organizator zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji regulaminu.
  2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany treści regulaminu. O każdej zmianie zespoły zostaną poinformowane za pośrednictwem strony internetowej Rajdu.
  3. Wszyscy uczestnicy startując w zawodach wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych i wykorzystanie wizerunku do celów związanych z realizacją zawodów oraz do celów marketingowych organizatorów, patronów medialnych i sponsorów.
  4. Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz.U. 2016 poz. 922) informujemy, iż:
   1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Navigatoria Sp. z o.o. z siedzibą w Sopocie, (81-710), ul J. Winieckiego 12/5, zwana dalej Spółką,
   2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu organizacji i przeprowadzenia Rajdu i nie będą udostępniane innym odbiorcom,
   3. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania,
   4. podanie Spółce danych osobowych jest dobrowolne, jednak wymagane i konieczne jest podanie pewnych danych osobowych w procesie zgłoszeń na Rajd.

Rajd wspierają